Ústecké materiálové centrum


doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.


Řešené projekty:

Spoluřešitel grantů

1. GAČR: č. 108-13-06609S; 2013-2017 název: Příprava nano a mikrostruktur na substrátu interakcí s laserovým svazkem (Nano and microstructures on solid substrates induced by laser beam treatment) nositel: VŠCHT Praha řešitel: Slepička, P. spoluřešitel: PřF UJEP; Kolská, Z.

2. GA MZd ČR, P08/15-33018A; Využití kmenových buněk tukové tkáně získané liposukcí v tkáňovém inženýrství (Application of adipose tissue-derived stem cells obtained by liposuction in tissue engineering). řešitel: Nemocnice Na Bulovce, MUDr. Molitor, spoluřešitelé: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., doc. Bačáková, VŠCHT Praha, prof. Švorčík, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., dr. Kromka a PřF UJEP, doc. Kolská

3. CRP 2015, Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění výuky doktorandů; řešitel: MFF UK Praha, doc. P. Svoboda; spoluřešitelé: 14 VŠ včetně PřF UJEP, doc. Kolská

Granty, člen týmu

1. GAČR: č. P106-13-06989S; 2013-2015 název: Plasma-chemical modification of phyllosilicates for functional nanostructures nositel: UJEP Ústí nad Labem řešitel: Čapková, P. Člen týmu: Kolská, Z.

2. GAČR: č. 108/12/1168; 2012-2016 název: Carbon nanolayers, nanostructures and nanoparticles on substrates for potential application in medicine and electronics nositel: VŠCHT Praha řešitel: Švorčík, V. Člen týmu: Kolská, Z.

3. GAČR, Excelence č. 108/12/G108; 2012-2018 název: Preparation, modification and characterization of materials by radiation nositel: VŠCHT Praha řešitel: Švorčík, V. Člen týmu: Kolská, Z.

4. ESF, VK 2.4, CZ.1.07/2.4.00/17.0131; 07/2011 - 06/2014 Název: PARNET - partnerská síť Hlavní řešitel: Pohajdová, B. (PřF UJEP) Popularizátorka VaV, koordinátorka za KCH: Kolská, Z.

5. ESF, 10/2012 - 09/2014 Název: ProTransfer, eurogeion Elbe/Labe Hlavní řešitel: Lauterbach, P., Pohajdová, B. (PřF UJEP) manažerka: Kolská, Z.

6. ESF, VK 2.3, CZ.1.07/2.3.00/35.0044; 2012 - 2014 Název: "Otevřená univerzita, otevřená věda" - podpora systematické práce s žáky a studenty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje, popularizace VaV Hlavní řešitel: Chvátalová, A. (UJEP) Koordinátor některých klíčových aktivit: Kolská, Z. (klíčové aktivity: Popularizace - Výjezdy s chemickými pokusy na ZŠ a SŠ regionu, Letní chemická škola, ..)

Ukončené projekty:

Odpovědný řešitel grantů:

1. FRVŠ: F6/a: 1479/2006; 2006 Název projektu: Inovace laboratorního cvičení v předmětu Fyzikálně chemická cvičení; Řešitel: Kolská, Z.

2. IGA UJEP Ústí nad Labem; 2000 Název: Predikce teplotní závislosti výparných tepel pomocí strukturně příspěvkové metody Řešitel: Kolská, Z.

3. IGA UJEP Ústí nad Labem; 2001 Název: Analytické vyjádření závislosti výparných tepel pro vyšší členy homologických řad Řešitel: Kolská, Z.

Spoluřešitel grantů

1. GAČR: č. 108/10/1106; 2010-2014 název: Struktura a vlastnosti modifikovaných polymerů pro tkáňové inženýrství nositel: VŠCHT Praha řešitel: Švorčík, V. spoluřešitel: PřF UJEP; Kolská, Z.

 

2. FRVŠ: A/a: 2354 /2012; 2012 Název projektu: Zřízení laboratoře výuky environmentálních a ekoetologických metod na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Řešitel: Raška, P. (KGEO, PřF UJEP) Spoluřešitel: Kolská, Z.; Jozífková, E.

3. FRVŠ: A/a: 189/2010; 2010 Název projektu: Inovace počítačové učebny PřF UJEP; Řešitel: Moravec, Z. (KFY, PřF UJEP) Spoluřešitel: Kolská, Z.; Přibyl, J.

4. FRVŠ: A/a: 2209/2007; 2007 Název projektu: Rozvoj laboratorních prostor pro výuku praktických předmětů bakalářských studijních oborů na katedře chemie UJEP; Řešitel: Rejnek, J. (KCH, PřF UJEP) Spoluřešitel: Kolská, Z.

5. Rozvojový projekt, (Centralizovaný projekt) č. C 31 & C 19/2009; 2009 Název: Rozvoj přístrojového vybavení laboratoří pro efektivní výuku nanotechnologií. Nanotechnologie ve výuce. Řešitel: Sechovský, V. (UK Praha) Spoluřešitel: Kolská, Z., PřF UJEP

6. Rozvojový projekt, (Decentralizovaný projekt); 2010 Název: 1. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií Řešitel: Oršulák, T. (KGEO PřF UJEP) Spoluřešitelka: Kolská, Z. (KCH PřF UJEP)

7. Rozvojový projekt, (Centralizovaný projekt), C18/2011, 2011 Název: Rozšíření výukových možností v oblasti technologie a nanotechnologie Řešitel: Svoboda, P. (MFF UK Praha) Spoluřešitel: Kolská, Z. (KCH PřF UJEP)

8. Rozvojový projekt č. 194; 2006 Název: Plné uplatnění strukturovaných studijních programů na Přírodovědecké fakultě UJEP Řešitel: Balej, M. (KGEO PřF UJEP) Spoluřešitel: Kolská, Z. (KCH PřF UJEP)

9. Rozvojový projekt, (Centralizovaný projekt), C8/2013, 2013 Název: Rozšíření výukových možností a koordinace výuky v oblasti technologie a nanotechnologie řešitel: Svoboda, P. (MFF UK Praha) spoluřešitel: PřF UJEP; Kolská, Z.

Granty, člen týmu

1. IUPAC project Number: 2004-010-3-100; 2004-2007 Title: Heat capacity of liquids: critical review and recommended values for liquids with data published between 2000 and 2004 Task Group: Chairman: Růžička, V. Members: Domalski, E.; Kolská, Z.; Zábranský, M.

2. GAAV, GAAV-IAA400720710; 2007-2011 název: Stanovení fázového a stavového chování tekutin a tekutých směsí pro procesy probíhající za superambientních podmínek: Molekulární teorie a experiment nositel: ÚChP AVČR Praha spoluřešitel:Boublík, T., PřF UJEP Člen týmu: Z. Kolská

3. Rozvojový projekt č. 293; 2005 Název: Příprava a rozvoj strukturovaných studijních programů podprogram: na katedře fyziky, geografie, biologie, chemie, informatiky Hlavní řešitelka: Hrubá, M. (UJEP) Řešitelka za katedru chemie: Kolská, Z.

4. Rozvojový projekt č. 09; 2007 Název: Popularizace přírodovědných a technických oborů v rámci severočeského regionu se zaměřením na žáky základních a studenty středních škol Řešitel: Sýkorová Dvorníková Gabriela Člen týmu: Kolská, Z. (KCH PřF UJEP)

5. ESF, VK 2.3, CZ.1.07/2.3.00/09.0121; 07/2009 - 06/2012 Název: "To je věda, seznamte se" - podpora systematické práce s žáky a studenty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje Hlavní řešitel: Chvátalová, A. (UJEP) Koordinátor za KCH: Kolská, Z.