Ústecké materiálové centrum


Přihlášené příspěvky:

předběžné přihlášky k 18.12.2015:

1. Simona Baluchová, Jiří Barek, Karolina Schwarzová-Pecková, PřF UK Praha. VOLTAMETRICKÉ STANOVENIE KLINICKÝCH MARKEROV KYSELINY VANILMANDĽOVEJ A HOMOVANILOVEJ NA BÓROM DOPOVANEJ DIAMANTOVEJ ELEKTRÓDE.

2. Štěpán Strnad a,b, David Sýkora a, Vladimír Vrkoslav b, aVŠCHT Praha, bÚOCHB AV ČR, v.v.i. HMOTNOSTNĚ-SPEKTROMETRICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ METFORMINU V ŘEZECH VYBRANÝCH TKÁNÍ.

3. Radka Pechancová, David Milde, Šárka Hradilová, UP Olomouc. OPTIMALIZACE POSTUPU PRO STANOVENÍ STŘÍBRA V OBVAZOVÝCH MATERIÁLECH POMOCÍ ICP - MS.

4. Simona Lupínková a, Monika Benkocká a, Jindřich Matoušek a, Kateřina Kolářová b, Zdeňka Kolská a, aUJEP Ústí nad Labem, bVŠCHT Praha. ANALÝZA CHEMICKY MODIFIKOVANÝCH POLYMERNÍCH POVRCHŮ.

5. Dominika Šuhajová, Martin Adam, Univerzita Pardubice. ANALÝZA SIRNÝCH SLOUČENIN V ČESNEKU S VYUŽITÍM MIKROEXTRAKCE NA MÍCHACÍ TYČINCE.

6. Hana Macková, Veronika Svitková, Jana Blaškovičová, Ján Labuda, STU Bratislava. DNA BIOSENZORY S OCHRANNÝMI MEMBRÁNAMI NA DETEKCIU INTERAKCIÍ DNA V ZLOŽITÝCH BIOLOGICKÝCH MATRICIACH.

7. Martin Radocha , R. Elashnikov, S. Rimpelova, V. Švorčík, O. Lyutakov, VŠCHT Praha, INTELIGENTNÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ POVLAKY NA BÁZI PH A TEPLOTNĚ SENSITIVNÍHO KOPOLYMERU.

8. Lenka Šimečková a, Marek Mucha a, Petr Kurka b, aOstravská Univerzita, bFak. Nemocnice Ostrava. METODA GC/MS A HPLC/MS KE STANOVENÍ OPIÁTŮ.

9. Petra Komenská, Pavla Kučerová, Jana Skopalová, Jan Petr, Univerzita Palackého v Olomouci. PŘÍPRAVA A TESTOVÁNÍ TŘÍENZYMOVÉHO BIOSENZORU PRO STANOVENÍ LAKTÓZY

10. Barbora Zelenayová, František Čacho, STU Bratislava. STANOVENIE ARZÉNU ATÓMOVOU ABSORPČNOU SPEKTROMETRIOU A PRIETOKOVOU ROZPÚŠŤACOU CHRONOPOTENCIOMETRIOU.

11. Martin Pavelka, Jana Skopalová, Univerzita Palackého v Olomouci. ANALÝZA INSEKTICIDU IMIDACLOPRIDU POMOCÍ VOLTAMETRICKÝCH TECHNIK.

12. Karel Kudláček, Karel Nesměrák, PřF UK Praha. ANALÝZA HISTORICKÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ.

13. Šárka Havlová, Vadym Prokopec, VŠCHT Praha. APLIKACE POVRCHEM ZESÍLENÉ RAMANOVY SPEKTROSKOPIE PRO DETEKCI A IDENTIFIKACI KYSELINY GALLOVÉ.

14. Michaela Opltová, Kateřina Kolářová, Václav Švorčík, VŠCHT Praha. OXIDOVANÁ CELULÓZA – VLIV SKLADOVÁNÍ NA MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI.

15. Iveta Lovászová, Jan Pfeifer, FŽP UJEP Ústí n. L. STUDIUM DEFOSFORYLACE VYBRANÝCH NUKLEOTIDŮ ZA PŘÍTOMNOSTI OXIDU CERIČITÉHO.

16. Martin Pšenička, Pavel Kuráň, FŽP UJEP Ústí n. L. STUDIUM KINETIKY ROZKLADU TOXICKÝCH ORGANOFOSFÁTŮ ZA PŘÍTOMNOSTI NANOKRYSTALICKÝCH OXIDŮ KOVŮ.

17. Lucia Chrenková, Kateřina Plachká, Veronika Pilařová, Jakub Mišík, Hana Vlčková, Lucie Nováková, UK Praha, Farm. fak. Hradec Kr. VÝVOJ A VALIDACE SPE A UHPLC-MS/MS METOD PRO STANOVENÍ KVERCETINU A JEHO 9 METABOLITŮ V SÉRU.

18. Anna Lomenova, Katarína Hroboňová, STU Bratislava. ENANTIOSELEKTÍVNA HPLC SEPARÁCIA NEDERIVATIZOVANÝCH AMINOKYSELÍN.

19. Luisa Šerá a,b, Stanislava Matějková b, Oto Mestek a, a VŠCHT Praha, b UOCHB AV ČR Praha. STANOVENÍ PRVKŮ V ROSTLINNÝCH MATERIÁLECH METODOU OPTICKÉ EMISNÍ SPEKTROMETRIE S INDUKČNĚ VÁZANÝM PLAZMATEM A ELEKTROTERMICKÝM ODPAŘOVÁNÍM.

20. Kristina Matějková a, Antonín Kaňa a, Oto Mestek, VŠCHT Praha. STANOVENÍ STOPOVÝCH PRVKŮ VE VZORCÍCH ČESKÉHO MEDU.

21. Jiří Trousil a, b, *, Sergey K. Filippov b, Martin Hrubý b, Rafał Konefał b, Tomáš Mazel c, Silvie Svidenská c, Zdeňka Syrová c, Lubomír Kováčik c, Dušan Cmarko c, a VŠCHT Praha, b ÚMCH AV ČR Praha, c 1.LF UK Praha. NANOČÁSTICE RIFAMPICINU PRO LÉČBU TUBERKULÓZY: PŘÍPRAVA A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÁ CHARAKTERIZACE.

22. Jana Burianová a, b, Pavel Matějka a, Tomáš Pekárek b, Eszter Tieger b, a VŠCHT Praha, b Zentiva, a. s. STUDIUM POLYMORFNÍCH PŘECHODŮ VYBRANÉHO ANTIDIABETIKA POMOCÍ VIBRAČNÍ SPEKTROSKOPIE. ZRUŠENO 6.1.2015!

23. Diana Nebeská a, Petra Burešová a, Kamila Sedláčková a, Josef Trögl a, Valentina Pidlisnyuk a, Pavel Kuráň, FŽP UJEP. ANALYTICKO-CHEMICKÉ HODNOCENÍ PŮDNÍCH MIKROBNÍCH SPOLEČENSTEV V PRŮBĚHU FYTOREMEDIACE PŮD KONTAMINOVANÝCH TĚŽKÝMI KOVY.

24. Filip Smrčka[a], Jakub Vaněk[a,b], Přemysl Lubal*[a,b], Iveta Pilařová [a], Libuše Trnková[a,b], MU Brno, CEITEC Brno. DUÁLNÍ SENZOR PRO STANOVENÍ UHLIČITANŮ.

25. Monika Zhánělová a, Luděk Slavík b, a Univerzita Palackého Olomouc, b Fak. nemocnice Olomouc. MOŽNOSTI STANOVENÍ NEPŘÍMÝCH INHIBITORŮ TROMBINU. ZRUŠENO 8.1.2015!

26. Martina Maťokárová, Kristína Cinková, Ľubomír Švorc, STU Bratislava. ELEKTROCHEMICKÉ ŠTÚDIUM VYBRANÝCH ANTIDEPRESÍV A MOŽNOSTI ICH STANOVENIA POMOCOU MODERNÝCH ELEKTROANALYTICKÝCH METÓD.

27. Veronika Švidrnochová, Jiří Kalina, Marek Mucha, OSU. VÝVOJ A VALIDACE HPLC-MS METODY PRO STANOVENÍ SULFAMETHOXAZOLU A TRIMETHOPRIMU.