Ústecké materiálové centrum


Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D.

vědecký pracovník katedry fyziky PřF UJEP

Funkce: Odborný asistent


Specializace: Plazmatické depozice tenkých vrstev, analýzy XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), plazmové modifikace práškových materiálů, plazmová polymerace

Odborné zaměření: věnuje se depozicím tenkých vrstev (oxidy kovů, plazmové polymery, kompozity plazmový polymer/kov) magnetronovým naprašováním a PECVD. V rámci projektu GAČR zprovoznil experimentální aparaturu pro plazmovou modifikaci práškových materiálů (polymery, montmorilonit). Zabývá se analýzou prvkového složení povrchů (tenkých vrstev) metodami XPS, XRD (rentgenová difrakce), SIMS (hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů).